COLREG

ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍCH PRAVIDLECH PRO ZABRÁNĚNÍ SRÁŽKÁM NA MOŘI
Zúčastněné strany Úmluvy,přejíce si zabezpečit vysokou úroveň bezpečnosti na moři, dbajíce nutnosti revize a obnoveni mezinárodních Pravidel pro zabránění srážkám na moři, které tvořily přílohu * závěrečnému aktu Mezinárodní konference o bezpečnosti lidského života na moři, 1960

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO ZABRÁNĚNÍ SRÁŽKÁM NA MOŘI PRAHA 1998.
ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍCH PRAVIDLECH PRO ZABRÁNĚNÍ SRÁŽKÁM NA MOŘI

Zúčastněné strany Úmluvy,

přejíce si zabezpečit vysokou úroveň bezpečnosti na moři.

dbajíce nutnosti revize a obnoveni mezinárodních Pravidel pro zabránění srážkám na moři, které tvořily přílohu * závěrečnému aktu Mezinárodní konference o bezpečnosti lidského života na moři, 1960,

posoudivše výše uvedená pravidla v duchu rozvoje dostiženého od jejich schválení,
dohodly se takto:

Článek I
Obecné povinnosti

Zúčastněné strany Úmluvy se zavazují řídit se pravidly a jejich přílohami, která představují mezinárodní pravidla pro za­bránění srážkám na moři, 1972 (dále jen Pravidly), která jsou součásti této Úmluvy.

Článek II
Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

 1. Úmluva bude otevřena k podpisu do 1. června 1973 a k přístupu i po tomto datu.
 2. Členské státy Organizace spojených národů nebo některé z jejich specializovaných instituci nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo účastníci Statutu mezinárodního soudního dvora se mohou stát zúčastněnými stranami této úmluvy:

a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schváleni;

b) podpisem s výhradou ratifikace, přijeti nebo schváleni, po kterém budou následovat ratifikace, přijetí nebo schválení;

c) přístupem.

3. Ratifikace, přijetí, schváleni nebo přístup bude proveden uložením náležitého dokumentu u Mezivládní námořní po­
radní organizace (dále jen Organizace), která bude informovat vlády zemí, které podepsaly nebo přistoupily k této Úmluvě, o uložení každého takového dokumentu s uvedením data jeho uložení.

Článek III
Rozšíření na území

 1. Spojené národy, v případech, kdy vykonávají správu nad některým územím nebo jakákoli smluvní strana Úmluvy, jež
  je odpovědná za mezinárodni styky některého území, mohou kdykoli písemně oznámit Generálnímu sekretáři Organizace (dále jen Generální sekretář), že Úmluva se rozšiřuje na tato území.
 2. Platnost této Úmluvy bude rozšířena na území uvedená v oznámení počínaje dnem doručení tohoto oznámení nebo
  jiným dnem v něm uvedeným.
 3. Jakékoli oznámení provedené v souladu s odstavcem 1 tohoto Článku může být odvoláno v souvislosti s jakýmkoli územím v něm uvedeným a rozšíření této Úmluvy na toto území bude zrušeno po uplynutí jednoho roku nebo jiné delší doby, která může být uvedena při odvolání oznámení.
 4. Generální sekretář vyrozumí všechny smluvní stany o oznámeni jakéhokoli rozšířeni nebo odvolání rozšíření Úmluvy, které bylo provedeno v souladu s tímto Článkem.

Článek IV
Vstup v platnost

1.a) Tato Úmluva vstoupí v platnost za dvanáct měsíců ode dne, kdy se jejími zúčastněnými stranami stane nejméně 15 států, jejichž úhrnné loďstvo početně nebo tonáži bude tvořit 65 % světového loďstva loděmi s hrubou prostorností 100 a více registrovaných tun, podle toho, která z těchto podmínek bude splněna dříve.

b) Nezávisle na ustanovení v pododstavci a) Úmluva nevstoupí v platnost před 1. lednem 1976.

2. Pro státy, které ratifikovaly, přijaly, schválily nebo které přistoupily k této úmluvě podle Článku II, po splněni ustanovení pododstavce 1 a) tohoto Článku, ale před vstupem v platnost Úmluvy, Úmluva nabude účinnosti v den vstupu v platnost samotné Úmluvy.

 1. Pro státy, které ratifikovaly, přijaly, schválily nebo které přistoupily k této Úmluvě po datu vstupu v platnost Úmluvy, Úmluva nabude účinnosti v den uloženi příslušného dokumentu v souladu s Článkem II.

4. Po datu vstupu v platnost libovolné změny této Úmluvy, v souladu s odstavcem 4 Článku VI, jakákoli ratifikace, přijetí
schváleni nebo přístup k Úmluvě se vztahují na Úmluvu s touto změnou.

 1. Dnem vstupu v platnost této Úmluvy pravidla nahrazuji a ruší mezinárodni pravidla pro zabránění srážkám na moři
  1960.
 2. Generální sekretář vyrozumí vlády států, které podepsaly nebo přistoupily k této Úmluvě, o datu jejího vstupu v plat­nost.

Článek V
Revize úmluvy

1. Za účelem revize této Úmluvy, Pravidel nebo obou těchto dokumentů může být Organizací svolána konference.

2. Konference smluvních stran pro účel revize této úmluvy, Pravidel nebo obou těchto dokumentů bude svolána
Organizací na žádost nejméně jedné třetiny smluvních stran Úmluvy.

Článek VI Změny Pravidel

 1. Jakákoli změna Pravidel předložená smluvní stranou bude projednána v Organizaci na základě žádosti této strany.

2. Bude-li tato změna přijata většinou dvou třetin přítomných a hlasujících ve Výboru pro námořní bezpečnost Organizace,
musí být rozeslána Organizací všem smluvním stranám Úmluvy a všem členům organizace nejméně šest měsíců před jejím pro
jednáním Valným shromážděním Organizace. Jakákoli smluvní strana Úmluvy, která není členem Organizace, má právo být přítomna jednání Valného shromážděni Organizace, při kterém bude tato změna projednávána.

3. Změna, která byla přijata většinou dvou třetin přítomných a hlasujících na Valném shromážděni Organizace, musí být
rozeslána Generálním sekretářem všem smluvním stranám k přijeti.

4. Tato zrněna vstoupí v platnost dnem, který bude určen Valným shromážděním Organizace při jejím schválení, v pří­padě, že k dřívějšímu datu, které bude určeno Valným shromážděním Organizace, neoznámí více jak jedna třetina smluvních
stran Úmluvy svoje námitky ke změně. Data uvedená v tomto odstavci jsou určována a schvalována většinou dvou třetin přítomných a hlasujících na Valném shromáždění Organizace.

5. Jakákoli změna, po vstupu v platnost, nahrazuje předešlá ustanoveni, kterých se týká, pro všechny smluvní strany Úmluvy, které neoznámily svoje námitky k této změně.

6. Generální sekretář vyrozumí všechny smluvní strany Úmluvy i všechny členské státy Organizace o jakékoli žádosti či
prohlášení, které bylo učiněno podle tohoto Článku a o datu vstupu v platnost jakékoli 2měny.

Článek VII
Jazykové zněni

 1. Tato úmluva může být kdykoli vypovězena kteroukoli smluvní stranou po uplynuti lhůty pěti let ode dne, kdy Úmluva
  vstoupila v platnost pro tuto stranu.
 2. Výpověď bude provedena uložením výpovědní listiny u Organizace. Generální sekretář informuje všechny smluvní
  strany o přijetí takovéto listiny s uvedením data jejího doručeni.
 3. Výpověď nabývá účinnosti po roce, kdy oznámení o výpovědi bylo doručeno nebo po uplynutí delší doby, která mů­že být uvedena v listině o výpovědi.

Článek VIII
Uložení
a registrace Úmluvy

 1. Tato Úmluva a pravidla budou uloženy u Organizace a Generální sekretář rozešle jejich ověřené kopie všem vládám
  států, které tuto Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily.
 2. Po vstupu v platnost této Úmluvy bude její text zaslán Generálním sekretářem sekretariátu Spojených národů k re­gistraci a publikaci v souladu s Článkem 102 Charty Spojených národů.

Článek IX
Jazykové znění

Tato Úmluva spolu s Pravidly je sepsána v jednom vyhotoveni v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Úřední překlad bude pořízen do ruského a španělského jazyka a uložen spolu s podepsaným originálem.

Na důkaz toho, níže podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Londýně dne dvacátého října tisícího devítistého sedmdesátého druhého roku. (Podpisy vypuštěny)

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO ZABRÁNĚNÍ SRÁŽKÁM NA MOŘI 1972
ČÁST A - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pravidlo 1
Použití

a) Tato pravidla se vztahují na všechna plavidla na otevřených mořích a na všech vodách s nimi spojených, po kterých
mohou plout námořní lodi.

b) Nic z těchto pravidel nesmí bránit v platnosti zvláštních pravidel vydaných odpovědnými orgány pro plavbu na kotvištích, v přístavech, řekách, jezerech nebo na vnitrozemských vodních cestách spojených s otevřeným mořem, po kterých mohou plout námořní lodi. Takováto zvláštní pravidla však musí být natolik shodná s následujícími Pravidly, nakolik jen to bude
možné.

c) Nic z těchto pravidel nesmí bránit v platnosti jakýchkoli zvláštních pravidel vydaných vládou kterékoli země a týkajících se dodatečných stacionárních nebo signálních světel, tvaru znaků nebo zvukových signálů vojenských lodi plujících v konvojích nebo dodatečných stacionárních nebo signálních znaků a světel rybářských lodí provádějících rybolov ve flotile. Tato dodatečná stacionární a signální světla, znaky a zvukové signály musí být pokud možno takového druhu, aby je nebylo možno zaměnit za kterékoliv ze světel, znaků nebo signálů uvedených kdekoliv v těchto pravidlech.

d) Pro účel těchto pravidel mohou být Organizaci schváleny systémy rozdělené plavby.

e) Vždy, kdy zainteresovaná vláda rozhodne, že plavidlo zvláštní konstrukce nebo zvláštního účelu nemůže plně vyhovět ustanovením těchto pravidel, týkajícím se počtu, umístěni, vzdálenosti a úhlu viditelnosti světel nebo znaků a také umístěni
a parametrů zvukových signálních zařízeni, musí takové plavidlo splňovat požadavky dalších ustanovení, která se v případě
tohoto plavidla dle rozhodnuti dotyčné vlády nejvíce blíži těmto pravidlům.

Pravidlo 2
Odpovědnost

a) Nic, co je uvedeno v těchto pravidlech, neosvobozuje loď, majitele, velitele nebo posádku od odpovědnosti za následky vzniklé neplněním těchto pravidel nebo zanedbáním bezpečnostních opatření, jejichž dodržení žádá dobrá námořní praxe nebo zvláštní okolnosti daného případu.

b) Při výkladu a použiti těchto pravidel je třeba brát v úvahu všechna nebezpečí plavby a nebezpečí srážky lodi a všechny zvláštní okolnosti včetně zvláštnosti lodí samých, které mohou vyvolat nutnost odstoupit od těchto pravidel pro zabránění bez­
prostřednímu nebezpečí.

Pravidlo 3
Všeobecná definice

V následujících pravidlech, s výjimkou, kdy je textem určeno jinak, platí:

a) Slovem "plavidlo" nebo "loď" se rozumějí všechna plovoucí zařízeni, včetně bezvýtlakových plavidel (lodi na podvod­ních křídlech nebo vzduchovém polštáři) a hydroplánů, použitá nebo schopná použiti jako prostředek dopravy po vodě.

b) Výraz "loď se strojním pohonem" znamená jakékoli plavidlo poháněné strojním zařízením.

c) Slovo "plachetnice" znamená jakékoli plavidlo plující pod plachtami včetně lodí s mechanickým pohonem, jestliže tento není používán.

d) Výraz "loď provádějící lov ryb" znamená jakékoli plavidlo provádějící lov ryb sítěmi, šňůrami, vlečnými sítěmi nebo jiným rybolovným zařízením, které omezuje jeho manévrovací schopnosti, ale nezahrnuje plavidla provádějící loveni ryb vlečný­
mi šňůrami a háčky nebo jiným rybolovným zařízením neomezujícím jeho manévrovací schopnosti.

e) Slovem "hydroplán" se rozumí jakékoli letadlo schopné manévrováni na vodě.

f) Výraz "neovladatelné plavidlo" znamená plavidlo, které v důsledku jakýchkoli výjimečných okolností není schopno ma­névrovat tak, jak je požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jiné lodi.

g) Výraz "plavidlo s omezenou manévrovací schopností" znamená plavidlo, které vzhledem k charakteru vykonávané
práce je omezeno v provádění manévrů tak, jak je požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jiné lodi.

Výraz "plavidlo s omezenou manévrovací schopností" musí zahrnovat především tato plavidla, ale není omezen pouze na ně:

i) loď provádějící umísťování, obsluhu a odstraňování navigačního znaku, pokládání, kontrolu a zvedání podmoř­ského kabelu nebo potrubí;

ii) loď provádějící bagrovací, hydrografické nebo podmořské práce;

iii) loď provádějící za plavby doplňování zásob nebo přemisťováni lidi, překládku potravin nebo zboží;
iv) loď zajišťující start nebo přistávání letadla;
v) loď provádějící odminovací práce;

vi) loď provádějící takové vlečné operace, které jí nedovoluji změnit svůj směr plavby,
h) Výraz "plavidlo omezené svým ponorem" znamená loď se strojním pohonem, která je s ohledem na poměr mezi svým ponorem a danou hloubkou a šířkou plavební dráhy silně omezena ve schopnosti měnit svůj kurs.

i) Výraz "za plavby" znamená, že loď není zakotvena nebo není vyvázána ke břehu nebo nesedí na dně.

j) Slovo "délka" a "šířka" plavidla znamená jeho největší délku a šířku.

k) Lodi jsou ve vzájemném dohledu tehdy, může-li být z jedné z nich vizuálně pozorována druhá.

I) Výraz "snížená viditelnost" znamená jakékoli podmínky, ve kterých je viditelnost snížena mlhou, mlhovým oparem, pa­dajícím sněhem, silným deštěm, písečnou bouří nebo jinými podobnými příčinami.

ČÁST B - PRAVIDLA PRO PLAVBU A MANÉVROVÁNÍ

KAPITOLA I
PLAVBA LODÍ ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK VIDITELNOSTI

Pravidlo 4
Platnost

Pravidla této kapitoly platí za jakýchkoli podmínek viditelnosti.

Pravidlo 5
Pozorování

Každá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, dále pak pozorování pomocí všech do­stupných prostředků podle převládajících okolností a podmínek tak, aby bylo možno plně zhodnotit situaci a nebezpečí srážky.

Pravidlo 6
Bezpečná rychlost

Každá loď musí plout vždy bezpečnou rychlostí tak, aby mohla učinit vhodná a účinná opatření k zabránění srážce a za­stavit na vzdálenost odpovídající převládajícím okolnostem a podmínkám.

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu následující činitele:

a) U všech plavidel:

i) stav viditelnosti;

ii) hustotu provozu včetně soustředění rybářských či jiných lodi;
iii) manévrovací schopnost plavidla, zvláště s ohledem na vzdálenost potřebnou k úplnému zastaveni plavidla v reakci na kormidlo v daných podmínkách;

iv) v noci - přítomnost světelného pozadí pobřežních světel a rozptylu vlastních světel;
v) stav větru, moře a proudu a blízkost navigačního nebezpečí;
vi) ponor lodi ve vztahu k použitelné hloubce vody.

b) Navíc u lodi používajících radar:

i) charakteristiky, účinnost a omezení radarového vybaveni;
ii) jakékoli omezení vyplývající z používané radarové stupnice vzdálenosti;
iii) vliv stavu moře, meteorologických faktorů a jiných zdrojů poruch na radarové pozorování;
iv) možnost, že radar neukáže na dostatečnou vzdálenost malé lodi, led čí jiné plovoucí předměty;
v) množství, polohu a pohyb lodí lodi pozorovaných radarem;

vi) přesnější odhad viditelnosti, který je možno dostat radarovým určením vzdálenosti lodí nebo jiných objektů v blíz­kosti.

Pravidlo
7 Nebezpečí srážky

a) Každá loď musí použít všech dostupných prostředků podle převládajících okolnosti a podmínek k určeni existence nebezpečí srážky. Jsou-li pochybnosti o existenci nebezpečí srážky, je třeba počítat s tím, že toto existuje.

b) Na lodi zabudované vyhovující radarové vybavení musí být náležitě využito, včetně pozorování na stupnicích dalekého dosahu pro včasné získání informace o nebezpečí srážky a pro vedení grafického nebo jiného rovnocenného systematic­kého pozorování zjištěných objektů.

c) Závěry se nesměji dělat na základě neúplných informací, zvláště pak neúplných radarových informací.

d) Při určování existence nebezpečí srážky je nutno brát v úvahu především následující činitele:

i) nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté, nemění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo; ii) nebezpečí srážky může někdy existovat i při výrazně se měnícím náměru, zvláště při sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost.

Pravidlo 8
Činnost pro zabránění srážce

a) Jakákoli činnost podniknutá pro zabránění srážce, dovolují-li to okolnosti, musí být pozitivní, včasná a musí odpoví­
dat dobré námořní praxi.

b) Jakákoli změna kursu a (nebo) rychlosti podniknutá k zabráněni srážce, dovoluji-li to okolnosti, musí být dostatečně
velká, aby mohla být snadno zjištěna druhým plavidlem, vedoucím pozorováni vizuální nebo radarové; je třeba se vyvarovat řadě postupných změn kursu a (nebo) rychlosti o malé hodnoty.

c) Je-li k dispozici dostatečně velká vodní plocha, už pouhá změna kursu může být nejefektivnější činností pro zabráněni přílišnému přiblíženi lodí za předpokladu, že byla provedena včas, je dostatečně velká a nevyvolává přílišné přiblížení k jiným
lodím.

d) Činnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula na bezpečné vzdá­
lenosti. Efektivnost této činnosti je třeba pečlivě kontrolovat do té doby, dokud se obě plavidla úplně neminou a druhé plavidlo
se nevzdálí.

e) Je-li nutno zabránit srážce nebo získat více času k vyhodnoceni situace, musí plavidlo zmenšit rychlost nebo přerušit
plavbu zastavením hlavních strojů nebo použitím zpětného chodu hlavních strojů.

f) i) Loď, která je podle některého z těchto pravidel povinna nebránit bezpečnému průjezdu jiné lodi, musí, pokud to vyžadují okolnosti, zajistit včasným manévrem dostatečný prostor pro bezpečný průjezd této lodi.

ií) Loď, která je povinna nebránit bezpečnému průjezdu jiné lodi, není zbavena této povinnosti ani v případě že se loď přiblíží jiné lodi tak, že vyvstane riziko kolize. Při tomto manévru musí upřednostnit požadavek této části pravidel.

iii) Loď, které nemá být bráněno v bezpečném proplutí, musi zcela zachovat tuto část pravidel, a to i v případě, přibližuje-li se k druhému plavidlu tak, že vyvstává riziko srážky.

Pravidlo 9
Úzké plavební dráhy

a) Loď plující úzkým průplavem nebo plavební dráhou se musí držet vnější strany dráhy, která leží na straně jejího pravoboku, a to tak blízko, jak je to bezpečné a prakticky možné.

b) Loď kratší než 20 m nebo plachetnice nesmí ztěžovat průjezd lodi, která může bezpečně plout pouze v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy.

c) Loď provádějící lov ryb nesmi ztěžovat průjezd jakéhokoli plavidla plujícího v hranicích úzkého průplavu nebo plavební
dráhy.

d) Loď nesmí křižovat úzký průplav nebo plavební dráhu, jestliže tímto ztěžuje pohyb lodi, která může bezpečně plout
pouze v hranicích tohoto průplavu nebo plavební dráhy. Tato druhá loď může použit zvukový signál předepsaný pravidlem 34
d), pochybuje-li o úmyslech křižující lodi.

e) i) Předjíždění v úzkém průplavu nebo plavební dráze může být provedeno za předpokladu, že loď předjížděná pro­
vede manévr dovolující bezpečné předjetí a loď chystajíc! se předjet musí oznámit svůj úmysl podáním odpovídajícího zvukového signálu předepsaného pravidlem 34 i). Předjížděná loď musí, jestliže souhlasí s předjetím podat odpovídající zvukový signál předepsaný pravidlem 34 ii) a provést takový manévr, který dovolí bezpečné předjeti. V případě, že předjížděná loď pochybuje o bezpečném předjetí, může podat signály předepsané pravidlem 34 d).

ii) Toto pravidlo neosvobozuje předjíždějící loď od plněni požadavků pravidla 13.

f) Loď přibližující se k zákrutu nebo k takovému úseku úzkého průplavu nebo plavební dráhy, kde mohou být lodě skryty za vystupujícími překážkami, musí plout se zvláštní pozorností a opatrnosti a podávat odpovídající zvukový signál předepsaný pravidlem 34 e).

g) Jakákoli loď, dovolují-li to okolnosti, se musí vyhnout kotveni v úzkém průlivu.

Pravidlo 10
Systémy rozdělení plavby

a) Toto pravidlo se vztahuje na oddělené plavební zóny, tak jak byly přijaty Organizací a nezprošťuje žádnou loď jejich
povinnosti, tak jak jsou stanoveny kterýmikoli jinými pravidly.

b) Loď využívající systém rozdělené plavby musí:

i) plout v určitém pásmu provozu směrem určeným pro toto pásmo;
ii) držet se, jak jen je to prakticky možné, stranou od linie nebo pásma rozdělujícího provoz;
iii) vjíždět nebo opouštět určité pásmo provozu v jeho koncových částech; opouští-li nebo vjíždí-li do něho z kteréko­li strany, musí tak učinit pod co nejmenším úhlem k danému směru provozu, jak je to prakticky možné.

c) Loď se musí, nakolik je to prakticky možné, vyvarovat křížení pásem provozu, ale je-li nucena tak učinit, musí to pro­
vést pokud možno co nejvíce pod pravým úhlem na směry provozu.

d) i) Loď nesmi použit pobřežní plavební zónu, jestliže může bezpečně použít plavební dráhu uvnitř přilehlé plavební
zóny. Lodě o menši délce než 20 m, plachetnice a lodě provádějící lov ryb mohou použít pobřežní plavební zónu kdykoliv.

ii) Navzdory předchozímu ustanoveni d) i) může loď rovněž použít pobřežní plavební zónu, jestliže směřuje do pří­stavu nebo z něho vyplouvá, případně směruje k plovoucímu zařízení nebo konstrukci, lodivodské stanici nebo k jinému zaříze­ní umístěnému uvnitř pobřežní plavební zóny nebo pokud je třeba, aby se vyhnula okamžitému nebezpečí.

e) Loď, která nekřižuje pásma provozu nebo loď vplouvající do pásma provozu nebo je opouštějící, nesmí vjíždět do pásma rozdělujícího provoz nebo křižovat linii rozdělující provoz kromě:

i) případu krajní nutnosti pro zabránění okamžitému nebezpečí;
ii) prováděni lovu ryb v pásmu rozdělujícím provoz.

f) Loď plující v blízkosti koncových částí systému rozdělené plavby musí plout se zvýšenou pozorností.

g) Loď se musí, je-li to prakticky možné, vyhnout kotvení v oblasti systému rozdělené plavby nebo v prostorách blízkých
jeho koncovým částem.

h) Loď nevyužívající systém rozdělené plavby se musí držet na dostatečně velké vzdálenosti od tohoto systému,
i) Loď provádějící lov ryb nesmí znesnadňovat pohyb jakékoli lodi plující v pásmu provozu

j) Loď kratší než 20 m nebo plachetnice nesmí znesnadňovat pohyb lodí se strojním pohonem plujících v pásmu pro vozu.

k) Loď s omezenou manévrovací schopnosti zajištující bezpečnost plavby v systému rozdělené plavby je osvobozen od dodržování tohoto pravidla v rozsahu nezbytném pro prováděni takové činnosti.

l) Loď s omezenou manévrovací schopností provádějící pokládání, kontrolu a zvedání podmořského kabelu v systém rozdělení plavby je osvobozena od dodržování tohoto pravidla v rozsahu nezbytně nutném pro prováděni takové činnosti.

KAPITOLA II
PLAVBA LODÍ VE VZÁJEMNÉM DOHLEDU

Pravidlo 11 Použití

Pravidla této kapitoly se vztahují na lodi ve vzájemném dohledu.

Pravidlo 12 Plachetnice

a) Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit druhé cestu takto:
i) má-li každá z nich vítr z jiné strany, pak loď mající vítr z levé strany musí uvolnit cestu druhé;

ii) mají-li obě vítr ze stejné strany, pak loď, která je na návětrné straně musí uvolnit cestu lodi na závětrné straně;
iii) jestliže loď mající vítr z levé strany vidí druhou loď z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má ta to loď vítr, musí jí uvolnit cestu.

b) Pro účely tohoto pravidla se za návětrnou stranu považuje strana protilehlá straně, na kterou je vyložena hlavní placi
ta, nebo u plachetnice s obdélníkovými plachtami strana opačná straně, na kterou je vyložena největší kosá podélná plachta.

Pravidlo 13
Předjížděni

a) Bez ohledu na cokoli, co je obsaženo v Kapitole I a II části B těchto pravidel, musí se každá loď předjíždějící loď jinou
držet mimo dráhu lodí předjížděné.

b) Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi ze směru, který je víc než 22,5° za travers, to je
takové poloze směrem k předjížděné lodi, že by v noci mohla vidět jen její záďové světlo a nemohla by vidět ani jedno z jejích
bočních světel.

c) Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící, musí se tato za ni považovat a je třeba jednat
podle toho.

d) Žádná následující změna ve vzájemném postavení dvou lodí nemůže být důvodem k tomu, aby loď předjíždějící by
ve smyslu těchto pravidel pokládána za loď křižující směr, nebo byla zbavena povinnosti držet se v dostatečné vzdálenosti c
předjížděné lodi, pokud nebude předjíždění ukončeno.

Pravidlo 14
Lodi plující přímo proti sobě

a) Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém nebo přibližně přímém směru tak, že vzniká nebezpečí
srážky, musí každá z nich změnit svůj směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.

b) Taková situace nastává, když loď vidí druhou loď přímo nebo téměř přímo ve svém kursu a v noci může vidět stožárová světla druhé lodi v zákrytu nebo téměř v zákrytu a (nebo) obě boční světla této lodi a ve dne vidí druhou loď v poloze tom
odpovídající.

c) Jsou-li pochybnosti o tom, že taková situace existuje, je nutno počítat s tím, že existuje a jednat podle toho.

Pravidla 15 Křižování

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí loď mající druhou loď po své pravé straně uvolnit cestu této lodi a přitom se musí, dovolují-li to okolnosti, vyvarovat kříženi kursu před přídí druhé lodi.

Pravidlo 16
Činnost lodi uvolňující cestu

Každá loď, která je podle těchto pravidel povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné, provést včasnou rozhodnou akci k bezpečnému minutí lodi.

Pravidlo 17
Činnost lodi, které je uvolňována cesta

a) i) Tam, kde podle jakéhokoli z těchto pravidel musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď udržovat svůj směr a
rychlost.

ii) Avšak zjistí-li tato druhá loď, že loď, povinná uvolnit cestu, nejedná v souladu s těmito pravidly, může sama při­jmout opatřeni pro zabránění srážce vlastním vhodným manévrem.

b) Jestliže se z jakékoli příčiny ocitne loď, povinná udržovat svůj směr a rychlost tak blízko druhé lodi, že srážce nemůže být zabráněno pouze akcí lodi uvolňující cestu, musí tato loď učinit vše pro odvrácení srážky.

c) Loď se strojním pohonem, která při křižováni kursů jedná podle pododstavce a) ii) tohoto pravidla tak, aby zabránila
srážce s jinou lodi se strojním pohonem, nemá, dovolují-li to okolnosti případu, měnit svůj směr vlevo, nachází-li se drahá loď
po její levé straně.

d) Toto pravidlo neosvobozuje loď, která je povinna uvolnit cestu, od plnění této povinnosti.

Pravidlo 18
Vzájemné povinnosti lodí

Kromě povinností předepsaných pravidly 9,10 a 13:

a) Loď se strojním pohonem za plavby musí uvolnit cestu:
i) plavidlu, které není ovladatelné;

ii) plavidlu s omezenou manévrovací schopnosti;
iii) plavidlu, provádějícímu lov ryb;
iv) plachetnici.

b) Plachetnice za plavby musí uvolnit cestu:
i) plavidlu, které není ovladatelné;

ii) plavidlu s omezenou manévrovací schopnosti;
iii) plavidlu provádějícímu lov ryb.

c) Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:
i) plavidlu, které není ovladatelné;

ii) plavidlu s omezenou manévrovací schopností.

d) i) Každé plavidlo kromě plavidla, které není ovladatelné nebo plavidla s omezenou manévrovací schopností, nesmi,
dovolují-li to okolnosti, bránit bezpečnému průjezdu lodi, která je omezována svým pohonem a vystavuje signály podle pravidla
28.

ii) Plavidlo omezované svým ponorem musí plout se zvláštní pozornosti, majíc plně na zřeteli své speciální postave­ni.

e) Hydroplán na vodě se musí v zásadě držet stranou od všech lodí a neztěžovat jejich plavbu. Avšak v případech, hrozí-li nebezpečí, musí plnit ustanovení této části pravidel.

KAPITOLA III
PLAVBA V PODMÍNKÁCH SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

Pravidlo 19
Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnosti

a) Toto pravidlo se týká lodí, které nejsou ve vzájemném dohledu při plavbě v oblasti snížené viditelností či v její blíz­kosti.

b) Každé plavidlo musí plout bezpečnou rychlostí stanovenou přiměřeně k převažující podmínkám a okolnostem sní­žené viditelnosti. Loď se strojním pohonem musí mít své stroje připraveny k okamžitému manévru.

c) Každé plavidlo musí při plnění pravidel Kapitoly I této části pečlivě dbát na převažující podmínky a okolnosti snížené
viditelnosti.

d) Plavidlo, které zjistí pouze pomocí radaru přítomnost jiné lodi, musí určit, vyvíjí-li se situace k přílišnému přiblíženi a
(nebo) existuje-li nebezpečí srážky. Je-li tomu tak, musí včas přijmout opatření k bezpečnému minuti a v případě, bude-li tímto
opatřením změna kursu, musí se, bude-li to možné, vyvarovat:

i) změny kursu vlevo, nachází-li se drahé plavidlo před traversem a nejedná-li se o plavidlo předjížděné;
ii) změny kursu směrem k drahému plavidlu, nachází-li se toto na traversu nebo za traversem.

e) S výjimkou situace, kdy je zřejmé, že nehrozí nebezpečí srážky, musí každé plavidlo, které uslyší zjevně před svým
traversem mlhový signál jiného plavidla, nebo které nemůže zabránit přílišnému přiblížení k jinému plavidlu, nacházejícímu se
před traversem, změnit svou rychlost na minimální, při které může ještě udržet svůj kurs. Musí, je-li to nutné, zastavit a v každém případě, dokud nemine nebezpečí srážky, dále v plavbě pokračovat s největší opatrností.

ČÁST C - SVĚTLA A ZNAKY

Pravidlo 20 Použití

a) Pravidla této části musí být dodržována za každého počasí.

b) Pravidla týkající se světel musí být dodržována od západu do východu slunce a během této doby není dovoleno vy
stavovat jiná světla kromě takových, která nemohou být chybně považována za světla předepsaná těmito pravidly, neoslabuji je
jich viditelnost či rozlišovací charakteristiku, nebo která by překážela v provádění potřebného pozorování.

o) Světla předepsaná těmito pravidly musí, jsou-li nesena na lodi, být také vystavována od východu do západu slunce při snížené viditelnosti a mohou být vystavována ze všech okolnosti, bude-li to uznáno za nutné.

d) Pravidla týkající se znaků musí být dodržována během dne-

e) Světla a znaky předepsané těmito pravidly musí odpovídat požadavkům Přílohy 1 těchto pravidel.

Pravidlo 21 Definice

a) "Stožárové světlo" znamená bílé světlo umístěné nad podélnou osou lodi, viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 22E
a nastavené tak, že je viditelné od přímého směru vpřed do 22,5° za travers na každé straně lodi.

b) "Boční světla" znamenají zelené světlo na pravém boku a červené světlo na levém boku; každé z těchto světel je viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 112,5° a nastavené tak, že je viditelné od přímého směru vpřed do 22,5° za travers toho
kterého boku lodi. Na lodi kratší než 20 m mohou být boční světla zkombinována v jedné lampě umístěné nad podélnou osou
lodi.

c) "Zádové světlo" znamená bílé světlo umístěné, jak je to prakticky možné, co nejblíže zádi lodi, viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 135° a nastavené tak, že je viditelné na 67,5° od přímého směru vzad na každou stranu lodi.

d) "Remorkérové světlo" znamená žluté světlo se stejnou charakteristikou jako "záďové světlo" popsané v odstavci c) tohoto pravidla-

e) "Kruhové světlo" znamená světlo viditelné bez přerušení po celém obzoru, tj. v úhlu 360°.

f) "Přerušované světlo" znamená světlo vysílající záblesky v pravidelných intervalech o frekvenci 120 a více záblesků za minu
tu.

Pravidlo 22
Viditelnost bez světel

Světla předepsaná těmito pravidly musí mít intenzitu stanovenou v části 8 Přílohy 1 těchto pravidel takovou, aby byla viditelná na následující minimální vzdálenosti:

a) Na lodích délky 50 m a více:

- stožárové světlo 6 mil;

- boční světlo 3 míle;

- záďové světlo 3 míle;

- remorkérové světlo 3 míle;

- bílé, červené, zelené nebo žluté kruhové světlo 3 míle.

b) Na lodích délky 12 m a více, ale kratších než 50 m:

- stožárové světlo 5 mil, je-li délka lodi menší než 20 m, 3 míle;

- boční světlo 2 míle;

- záďové světlo 2 míle;

- remorkérové světlo 2 míle;

- bílé, červené, zelené nebo žluté kruhové světlo 2 míle.

c) Na lodích kratších než 12 m:

- stožárové světlo 2 míle;

- boční světlo 1 míli;

- záďové světlo 2 míle;

- remorkérové světlo 2 míle;

- bílé, červené, zelené nebo žluté kruhové světlo 2 míle.

d) Na nedostatečně nápadných, částečně zanořených plavidlech a objektech, které jsou vlečeny:

- bílé kruhové světlo 3 míle.

Pravidlo 23
Loď se strojním pohonem za plavby

a) Loď se strojním pohonem za plavby musí vystavovat:
i) přední stožárové světlo;
ii) druhé stožárové světlo za a výše předního; loď kratší než 50 m toto světlo vystavovat nemusí, ale může;
iii) boční světla;
iv) záďové světlo.

b) Loď na vzduchovém polštáři nacházející se v nevýtlakovém postavení musí kromě světel předepsaných odstavcem
a) tohoto pravidla vystavit žluté přerušované světlo.

c) i) Loď se strojním pohonem kratší než 12 m může místo světel předepsaných odstavcem a) tohoto pravidla vystavit
bílé kruhové světlo a boční světla.

ii) Loď se strojním pohonem kratší než 7 m, jejíž maximální rychlost nepřesahuje 7 uzlů, může místo světel přede­psaných odstavcem a) těchto pravidel vystavit bílé kruhové světlo a musí, je-li to proveditelné, vystavit také boční světla.

iii) Na lodi se strojním pohonem kratší než 12 m nemusí být stožárové světlo nebo bílé kruhové světlo umístěno v po­délné ose lodi v případě, že takové umístění je neproveditelné a za předpokladu, že boční světla jsou spojena v jedné kombi­nované lampě, která musí být nesena v podélné ose lodi nebo umístěna podle možnosti co nejblíže téže podélné linie jako sto­žárové světlo nebo bílé kruhové světlo

Pravidlo 24
Vlečení a tlačení lodí

a) Loď se strojním pohonem, jestliže vleče, musí vystavovat:

i) místo světla předepsaného pravidlem 23 a) i) nebo a) ii) dvě stožárová světla umístěná svisle nad sebou. Je-li dél­ka vleku měřená od zádě vlekoucí lodi k zadnímu konci vleku větší než 200 m, tři taková světla svisle nad sebou;
ii) boční světla;
iii) záďové světlo;

iv) remorkérové světlo umístěné svisle nad záďovým světlem;
v) dvoukuželový znak na nejlépe viditelném místě, přesahuje-li délka vleku 200 m.

b) Jsou-li tlačná a tlačená loď pevně spojeny v jednu tlačnou soupravu, musí být tato plavidla pokládána za loď se stroj­
ním pohonem a musí vystavovat světla předepsaná pravidlem 23.

c) Loď se strojním pohonem tlačící vpřed či vlekoucí při svém boku druhé, plavidlo, není-li součástí tlačné soupravy, musí vystavovat:

i) místo světla předepsaného pravidlem 23 a) i) nebo a) ii) dvě stožárová světla umístěná svisle nad sebou;
ii) boční světla;
iii) záďové světlo.

d) Loď se strojním pohonem, na kterou se vztahují odstavce a) nebo c) tohoto pravidla, musí rovněž splňovat pravidlo
23 a) ii).

e) Loď nebo objekt, který je vlečen, jiný než je uvedeno v odstavci g) tohoto pravidla, musí vystavovat:
i) boční světla;

ii) záďové světlo;

iii) dvoukuželový znak na nejlépe viditelném místě, přesahuje-li délka vleku 200 m.

f) Libovolné množství bočně vlečených nebo tlačených lodí ve skupině musí být osvětleno jako jedna loď:

i) loď tlačená vpřed, která není součástí tlačné soupravy, musí vystavovat ve své přední části boční světla;
ii) loď vlečená při boku musí vystavovat záďové světlo a ve své přední části boční světla.

g) Na nedostatečně nápadných, částečně zanořených plavidlech a objektech, které jsou vlečeny nebo na jejich sesku­pení se musí vystavovat:

i) jestliže je jejich šířka menší než 25 m jedno kruhové bílé světlo v přední nebo poblíž přední části a jedno v zadní nebo poblíž zadní části s výjimkou elastických vlečných cisteren, které nemusí v přední části nebo poblíž ní vystavovat takové světlo;

ii) jestliže jejich šířka je 25 m a více, dvě dodatečná kruhová bílá světla na okrajích boků nebo v jejich blízkosti;

iii) jestliže jejich šířka přesahuje 100 m, dodatečná kruhová bílá světla mezi světly předepsanými v pododstavci i) a ii) umístěná tak, aby vzdálenost mezí těmito světly nepřesahovala 100 m;

iv) dvoukuželový znak v blízkosti nebo na nejzazším okrají posledního vlečeného plavidla nebo objektu a přesahuje-li délka vleku 200 m, dodatečný dvoukuželový znak na nejlépe viditelném místě a umístěný pokud možno co nejvíce vpředu.

h) Nemůže-li vlečená loď nebo objekt z jakékoli vážné příčiny vystavovat světla nebo znaky předepsané odstavcem e) nebo g) tohoto pravidla, musí být přijata veškerá opatření k osvětlení vlečené lodi nebo objektu nebo v krajním případě je nutno upozornit na přítomnost takové lodi nebo objektu.

i) Nemůže-li loď, která normálně neprovádí vlečné operace, z jakékoli vážné příčiny vystavovat světla předepsaná od­stavcem a) nebo c) tohoto pravidla, nesmi být na ní požadováno, aby vystavovala tato světla, provádí-li vlečeni jiné lodi v tísni nebo jinak vyžadující pomoc. Musí být přijata všechna opatřeni k označení charakteru plavby, tj. lodi vlekoucí a vlečené, jak je stanoveno pravidlem 36, zejména pak musí být osvětleno vlečné lano.

Pravidlo 25
Plachetnice a veslice za plavby

a) Plachetnice za plavby musí vystavovat:
i) boční světla;

ii) záďové světlo.

b) Na plachetnici kratší než 20 m světla předepsaná odstavcem a) tohoto pravidla mohou být zkombinována v jedné lampě nesené na nebo v blízkosti vrcholu stožáru na nejlépe viditelném místě.

c) Plachetnice za plavby může kromě světel předepsaných odstavcem a) tohoto pravidla vystavovat na nebo v blízkosti vrcholu stožáru na nejlépe viditelném místě dvě kruhová světla umístěná svisle nad sebou tak, že vrchní světlo je červené a
spodní zelené. Tato světla však nelze vystavovat spolu s kombinovanou lampou povolenou v souladu s odstavcem b) tohoto
pravidla.

d) i) Plachetnice kratší než 7 m musí, je-li to prakticky možné, vystavovat světla předepsaná odstavcem a) nebo b) tohoto pravidla, ale jestli tak nečiní, musí mít připravenu k použití elektrickou svítilnu nebo rozsvícenou lampu s bílým světlem, která musí být vystavena v době dostatečné k zabráněni srážce.

ii) Veslice může vystavovat světla předepsaná tímto pravidlem pro plachetnice, ale jestli tak nečiní, musí mít připra­venu k použití elektrickou svítilnu nebo rozsvícenou lampu s bílým světlem, která musí být vystavena v době dostatečné k za­bránění srážce.

e) Loď plující pod plachtami a používající současně strojní pohon musí vystavovat vpředu na nejlépe viditelném místě
kuželový znak vrcholem dolů.

Pravidlo 26 Rybářské lodě

a) Loď, provádějící lov ryb, musí, ať za plavby nebo na kotvě, vystavovat pouze světla a znaky předepsané tímto pravidlem.

b) Loď, provádějící lov vlečením sítě nebo jiného lovného zařízení vodou, musí vystavovat:

i) dvě kruhová světla umístěná svisle nad sebou, z nichž vrchní světlo je zelené a spodní bílé, nebo znak sestávají z dvou kuželů, které jsou položeny svisle nad sebou špičkami k sobě;

ii) stožárové světlo za a výše zeleného kruhového světla. Loď kratší 50 m nemusí, ale může vystavit toto světlo;
iii) pohybuje-li se vzhledem k vodě, kromě světel předepsaných tímto pravidlem, boční světla a záďové světlo.

c) Loď provádějící lov ryb jinak než vlečnou sítí musí vystavovat:

i) dvě kruhová světla umístěná svisle nad sebou, z nichž vrchní světlo je červené a spodní bílé, nebo znak sestáva­jící z dvou kuželů, které jsou položeny svisle nad sebou špičkami k sobě;

ii) rozprostírá-li se vypuštěné lovné zařízení na více než 150 m vodorovně od lodě - kruhové bílé světlo nebo kužel špičkou nahoru ve směru lovného zařízení;

iii) pohybuje-li se vzhledem k vodě, kromě světel předepsaných tímto pravidlem, boční světla a záďové světlo.

d) Loď provádějící lov ryb v těsné blízkosti jiných lodí, provádějících taktéž lov ryb, může vystavovat dodatečné signály
popsané v Příloze II těchto pravidel.

e) Loď neprovádějící lov ryb nesmí vystavovat světla nebo znaky předepsané tímto pravidlem, ale pouze ty, které jsou
předepsány pro loď odpovídající délky.

Pravidlo 27
Neovladatelné lodě nebo lodě s omezenou manévrovací schopností

a) Neovladatelná loď musí vystavovat:

i) dvě kruhová červená světla umístěná svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě;

ii) dvě koule nebo podobné znaky umístěné svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě;

iii) pohybuje-li se vzhledem k vodě, kromě světel předepsaných tímto pravidlem, boční světla a záďové světlo.

b) Loď s omezenou manévrovací schopnosti, s výjimkou lodě provádějící odminovací práce, musí vystavovat:

i) tři kruhová světla umístěná svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě. Vrchní a spodní světlo musí být červe­né a prostřední světlo bílé;

ii) tři znaky umístěné svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě. Vrchní a spodní z těchto znaků musí být koule a střední znak dvoukuželového tvaru;

iii) pohybuje-li se vzhledem k vodě, kromě světel předepsaných pododstavcem i) stožárové světlo nebo světla, boční světla a záďové světlo;

iv) je-li na kotvě, kromě světel nebo znaků předepsaných pododstavci i) a ii) světlo nebo znaky předepsané pravidlem 30.

c) Loď se strojním pohonem provádějící takovou vlečnou činnost, která tuto vlečnou loď a její vlek podstatně omezuje v
provádění změny kursu, musí, kromě světel nebo znaků předepsaných pravidlem 24 a), vystavovat světla nebo znaky předepsané v pododstavci b) i) a ii) tohoto pravidla.

d) Loď, která provádí bagrovací nebo podmořské práce a má omezenou manévrovací schopnost, musí vystavovat svět­
la a znaky předepsané v pododstavcích b) i), b) ii) a iii) tohoto pravidla a kromě toho musí, existuje-li v její blízkosti plavební překážka, vystavovat:

i) dvě kruhová červená světla nebo dvě koule umístěné svisle nad sebou k určení strany výskytu překážky;
ii) dvě kruhová zelená světla nebo dva dvoukužele umístěné svisle nad sebou k určení strany bezpečného minuti;
iii) je-li na kotvě, musí vystavovat světla nebo znaky předepsané v tomto odstavci místo světel nebo znaků přede­psaných pravidlem 30.

e) Jestliže rozměry plavidla provádějícího potápěčské práce neumožňuji vystavovat všechna světla a znaky předepsané odstavcem d) tohoto pravidla, musí vystavovat:

i) tři kruhová světla umístěná svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě. Vrchní a spodní světlo musí být červe­né a prostředni světlo bílé;

ii) pevný štít představující vlajku "A" Mezinárodního kódu signálů nejméně 1 m vysoký. Musí být provedena opatření zabezpečující kruhovou viditelnost tohoto signálu.

f) Plavidlo provádějící odminovací práce musí, kromě světel předepsaných pro loď se strojním pohonem pravidlem 23
nebo případně pro loď na kotvě pravidlem 30, vystavovat tři kruhová zelená světla nebo tři koule. Jedno z těchto světel nebo
znaků musí být vystaveno v blízkosti vrcholu předního stožáru a zbývající dvě na koncích příčného ráhna. Tato světla nebo zna­ky označuji, že je nebezpečné pro jiné plavidlo přiblížit se na vzdálenost 1000 m k plavidlu provádějícímu odminovací práce

g) Plavidla kratší než 12 m, s výjimkou plavidel provádějících potápěčské práce, nejsou povinna vystavovat světla a znaky předepsané tímto pravidlem.

h) Signály předepsané tímto pravidlem nejsou signály lodi v nouzi, kterými by se vyžadovala pomoc. Takové signály jsou obsaženy v Příloze IV k těmto pravidlům.

Pravidlo 28
Plavidla omezovaná svým ponorem

Plavidlo omezované svým ponorem může kromě světel předepsaných pro lodi se strojním pohonem v' Pravidle 23 vysta­vovat na nejlépe viditelném místě tři kruhová červená světla umístěná svisle nad sebou nebo válec.

Pravidlo 29
Lodivodská plavidla

a) Plavidlo konající lodivodskou službu musí vystavovat:

i) na nebo v blízkosti vrcholu stožáru dvě kruhová světla umístěná svisle nad sebou, vrchní světlo bílé a spodní svět­lo červené;

ii) za plavby kromě toho boční světla a záďové světlo;

iii) je-li na kotvě, kromě světel předepsaných v pododstavci i), světlo, světla nebo znak předepsané pravidlem 30 pro plavidla na kotvě.

b) Lodivodské plavidlo neprovádějící lodivodskou službu musí vystavovat světla nebo znaky předepsané pro podobné
plavidlo stejné velikosti.

Pravidlo 30
Zakotvená plavidla a plavidla nasedlá na dno

a) Plavidlo, které je na kotvě, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě:
i) v přední části lodi kruhové bílé světlo nebo jednu kouli;

ii) na nebo v blízkosti zádě lodí a níže než světlo předepsané pododstavcem i) kruhové bílé světlo.

b) Plavidlo kratší než 50 m může vystavovat na nejlépe viditelném místě kruhové bílé světlo namísto světel předepsaných odstavcem a) tohoto pravidla.

c) Plavidlo, které je na kotvě, může a plavidlo délky 100 a více metrů musí též použít pracovní nebo jiná podobná svět­la k osvětlení svých palub.

d) Plavidlo nasedlé na dno musí vystavovat světla předepsaná v odstavcích a) a b) tohoto pravidla a mimo to na nejlépe viditelném místě:

i) dvě kruhová červená světla umístěná svisle nad sebou; ii) tři koule umístěné svisle nad sebou.

e) Plavidlo kratší než 7 m, je-li na kotvě nebo nasedlé na dno a nenachází se poblíž úzkého průlivu, kotviště plavební
dráhy a dalších míst, kde pluji obvykle jiné lodi, není povinno vystavovat světla nebo znaky předepsané v odstavcích a) a b) tohoto pravidla.

f) Plavidlo kratší než 12 m, je-li nasedlé na dno, není povinno vystavovat světla nebo znaky předepsané v pododstav­cích d) i) a ii) tohoto pravidla.

Pravidlo 31 Hydroplány

Nemůže-li hydroplán prakticky vystavovat světla nebo znaky charakteristikou nebo umístěním odpovídající požadavkům, které jsou předepsány pravidly této části, musí vystavovat světla nebo znaky, které by se svou charakteristikou a umístěním při­blížily natolik těmto požadavkům, nakolik je to možné.

ČÁST D
ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ SIGNÁLY

Pravidlo 32 Definice

a) Slovem "houkačka" se rozumí jakékoli zvukové signální zařízení, které je schopné vydávat předepsané tóny odpoví­dající požadavkům Přílohy III těchto pravidel.

b) Výraz "krátký tón" označuje tón trvající asi jednu sekundu.

c) Výraz "prodloužený tón označuje tón trvajícíod čtyř do šesti sekund.

Pravidlo 33
Zařízení k podávání zvukových signálů

a) Plavidlo délky 12 a více metrů musí být vybaveno houkačkou a zvonem, plavidlo délky 100 m a více musí být kromě
toho navíc vybaveno gongem, jehož tón a zvuk by nemohl být zaměněn za tón a zvuk zvonu. Houkačka, zvon a gong musí plně
vyhovovat požadavkům Přílohy III pravidel. Zvon nebo gong nebo oba mohou být nahrazeny jiným zařízením majícím tytéž od­
povídající zvukové charakteristiky za předpokladu, že bude vždy možné podávat předepsané signály ručně.

b) Plavidlo kratší než 12 m není povinno nést zvuková signální zařízení předepsaná odstavcem a) tohoto pravidla, ale
jestliže je nenese, musí být vybaveno jinými prostředky pro podávání účinného zvukového signálu.

Pravidlo 34
Manévrové a výstražné signály

a) Jsou-li plavidla ve vzájemném dohledu, pak loď se strojním pohonem za plavby v případě, že manévruje, jak je povoleno nebo vyžadováno těmito pravidly, musí oznámit tento manévr následujícími signály své houkačky:

- jeden krátký tón znamená "měním svůj kurs vpravo";

- dva krátké tóny znamenají "měním svůj kurs vlevo";

- tři krátké tóny znamenají "dávám zadní choď.

b) Jakákoli loď může doplnit zvukové signály předepsané odstavcem a) tohoto pravidla světelnými signály přiměřené opakovanými po celou dobu prováděného manévru:

i) tyto světelné signály budou mít následující význam:

- jeden záblesk znamená "měním svůj kurs vpravo";

- dva záblesky znamenají "měním svůj kurs vlevo";

- tři záblesky znamenají "dávám zadní choď;

ii) každý záblesk musí trvat si jednu sekundu; interval mezí záblesky musí být asi jedna sekunda a interval mezi za sebou jdoucími signály nesmí být menší než deset sekund;

iii) světlo používané pro tento signál musí být, je-li instalováno kruhové bílé světlo, viditelné na minimální vzdálenost 5 mil a musí zcela vyhovovat požadavkům Přílohy I těchto pravidel.

c) Jsou-li ve vzájemném dohledu plavidla nacházející se v úzkém průlivu nebo plavební dráze:

i) plavidlo chystající se předjet jiné plavidlo v souladu s pravidlem 9 e) i) musí oznámit svůj záměr následujícími sig­nály své houkačky:

- dva prodloužené tóny, po kterých následuje jeden krátký tón, znamená "zamýšlím vás předjet po vaši pravé straně;

- dva prodloužené tóny, po kterých následuji dva krátké tóny, znamená "zamýšlím vás předjet po vaší levé straně";

ii) plavidlo, které má být předjeto, musí v souladu s pravidlem 9 e) i) potvrdit svůj souhlas následujícím signálem své houkačky:

- jeden prodloužený, jeden krátký, jeden prodloužený, jeden krátký tón.

d) Přibližují-li se k sobě lodi ve vzájemném dohledu a jedna z nich z jakékoli příčiny nemůže pochopit záměry nebo činnost druhé lodi, nebo pochybuje o tom, podniká-li druhá loď dostačující akci pro zabránění srážce, musí tato loď okamžitě oznámit své pochybnosti nejméně pěti, rychle za sebou jdoucími krátkými tóny houkačkou. Takový signál může být doplněn světelným signálem skládajícím se nejméně z pěti krátkých, rychle po sobě jdoucích záblesků.

e) Plavidlo přibližující se k zákrutu nebo k takovému místu průplavu nebo plavební dráhy, kde jiné lodi mohou být skrytý za vystupujícími překážkami, musí podat jeden prodloužený tón. Na takový signál musí jakékoli přibližující se plavidlo skryté
za zákrutem nebo vystupující překážkou odpovědět též jedním prodlouženým tónem.

f) Jsou-li na lodi houkačky umístěny na vzdálenost větší než 100 m od sebe, musí se k podávání manévrových a výstražných signálů používat pouze jedna houkačka.

Pravidlo 35
Zvukové signály při snížené viditelnosti

V oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být signály předepsané tímto pravidlem podává­ny takto:

a) Loď se strojním pohonem pohybující se vzhledem k vodě musí podávat v intervalech kratších než dvě minuty jeden
prodloužený tón.

b) Loď se strojním pohonem za plavby, ale zastavená a nepohybující se vzhledem k vodě, musí podávat v intervalech
kratších než dvě minuty dva prodloužené tóny, mezi nimiž je interval asi dvě sekundy.

c) Neovladatelné plavidlo, plavidlo s omezenou manévrovací schopností, plavidlo omezované svým ponorem, plachet­
nice, loď provádějící lov ryb a loď provádějící vlečení nebo tlačeni jiné lodi musí místo signálů předepsaných odstavcem a) nebo b) tohoto pravidla podávat v intervalech kratších než dvě minuty tři po sobě jdoucí tóny - jeden prodloužený tón, po kterém
následuji dva krátké tóny.

d) Loď provádějící lov ryb, je-li na kotvě a loď s omezenou manévrovací schopností provádějící svoji činnost na kotvě,
musí místo signálů předepsaných odstavcem g) těchto pravidel podávat signál předepsaný odstavcem c) těchto pravidel.

e) Vlečená loď, nebo je-li vlečeno více než jedno plavidlo, tak poslední loď vleku, má-li posádku, musí podávat v inter­valech kratších než dvě minuty čtyři po sobě jdoucí tóny - jeden prodloužený tón, po kterém následují tři krátké tóny. Je-li to proveditelné, musí tento signál následovat ihned po signálu z vlečného plavidla.

f) Jsou-li tlačná a tlačená loď pevně spojeny v jednu tlačnou sestavu, musí být tato plavidla pokládána za loď se strojním pohonem a musí podávat signály předepsané odstavem a) nebo b) tohoto pravidla.

g) Zakotvené plavidlo musí v intervalech kratších než jedna minuta rychle zvonit na zvon po dobu asi pěti sekund. Na lodi délky 100 a více metrů musí být zvoněno na zvon v přední části lodi a okamžitě po tomto zvonění musí následovat rychlé údery na gong po dobu asi pěti sekund ze zadní části lodi. Zakotvené plavidlo může kromě toho podávat tři po sobě jdoucí tóny
- jeden krátký, jeden prodloužený a jeden krátký tón, aby upozornilo na svou polohu a na možnost srážky s přibližující se lodi.

h) Loď nasedlá na dno musí podávat signály zvonem a je-li to požadováno, i signály gongem předepsané odstavcem g) tohoto pravidla a musí kromě toho podávat tři oddělené a výrazné údery na zvon bezprostředně před a po rychlém zvonění. Loď nasedlá na dno může kromě toho podávat odpovídající signál houkačkou.

i) Plavidlo kratší než 12 m nemusí podívat výše uvedené signály, ale jestliže je nepodává, musí podávat nějaký jiný účinný signál v intervalech kratších než dvě minuty.

j) Lodivodské plavidlo, provádí-li lodivodskou službu, může kromě signálů předepsaných odstavcem a), b) nebo g) tohoto pravidla podávat zvukový signál označující jeho totožnost sestávající ze čtyř krátkých tónů.

Pravidlo 36
Signály pro upoutání pozornosti

Jakékoli plavidlo, chce-li upoutat pozornost jiné lodi, může podávat světelné nebo zvukové signály, které nemohou být chybně považovány za jakýkoli signál požadovaný těmito pravidly, nebo může namířit světlo reflektoru směrem k nebezpečí, avšak takovým způsobem, aby to nevadilo ostatním lodím. Jakékoli světlo sloužící k upoutání pozornosti jiného plavidla musí být takového druhu, aby je nebylo možno chybně považovat za jakýkoli navigační signál nebo prostředek. Pro účely tohoto pravidla je nutné se vyhnout použiti přerušovaných světel nebo otáčivých světel vysoké intenzity, jako jsou záblesková otáčivá světla.

Pravidlo 37 Nouzové signály

Jestliže je plavidlo v nouzi a vyžaduje pomoc, musí použit nebo vystavit signály uvedené Přílohou IV těchto pravidel.

ČÁST E
OSVOBOZENÍ

Pravidlo 38 Osvobození

Jakákoli loď (nebo třída lodí), jejíž kýl byl položen, nebo která je v odpovídajícím stádiu stavby před vstupem těchto pra­videl v platnost, může být, za předpokladu, že splňuje požadavky Mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři 1960, osvobozena od plnění těchto pravidel týkajících se:

a) Instalace světel s viditelností, předepsanou pravidlem 22 na dobu čtyř let od data vstupu těchto pravidel v platnost.

b) Instalace světel se specifikací barev, předepsaných bodem 7 Přílohy I těchto pravidel na dobu čtyř let od data vstupu těchto pravidel v platnost.

c) Změn v rozmístění světel v souvislosti s přechodem od standardního britského jednotkového systému na metrický

d) systém a zaokrouhleni měrných veličin - stálé osvobození.

e) i) Změn v rozmístění stožárových světel na lodích kratších než 150 m, vyplývajících z požadavku bodu 3 a) Přílohy I k těmto pravidlům - stálé osvobození;

ii) změn v rozmístění stožárových světel na lodích s délkou 150 m a více, vyplývajících z požadavku 3 a) Přílohy I na dobu devíti let od data vstupu těchto pravidel v platnost.

e) Změn v rozmístění stožárových světel, vyplývajících z požadavku bodu 2 b) Přílohy I k těmto pravidlům na dobu de­víti let od data vstupu těchto pravidel v platnost.

f) Změn v rozmístění bočních světel, vyplývajících z požadavků bodů 2 g) a 3 b) Přílohy k těmto pravidlům na dobu devíti let od data vstupu těchto pravidel v platnost.

g) Požadavků na zvukové signální zařízení, předepsaných Přílohou II k těmto pravidlům na dobu devíti let od data vstu­pu těchto pravidel v platnost.

h) Změn v rozmístěni kruhových světel, vyplývajících z požadavku bodu 9 b) Přílohy I k těmto pravidlům - stálé osvobo­zeni.

PŘÍLOHA I

ROZMÍSTĚNÍ A CHARAKTERISTIKY SVĚTEL A ZNAKŮ

1. Definice

Termín "výška nad tělesem lodi" znamená výšku nad nejvyšší nepřerušovanou palubou. Tato výška musí být měřena na svislici mezi světlem a nejvyšší nepřerušovanou palubou přímo pod dotyčným světlem.

2. Vertikální rozmístění světel a vzdálenosti mezi nimi

a) Na lodi se strojním pohonem, jejíž délka je 20 m a více, musí být stožárová světla rozmístěna následovně:

i) přední světlo, nebo je-li neseno pouze jedno světlo, tak toto světlo, ve výšce nejméně 6 m nad tělesem lodi a jest­liže šířka plavidla přesahuje 6 m, tak v takové výšce nad tělesem lodi, která není menší než tato šířka; avšak toto světlo nemu­sí být umístěno výše než 12 m nad tělesem lodi;

ii) Jsou-li nesena dvě stožárová světla, pak zadní z nich musí být nejméně 4,5 m výše po vertikále než přední.

b) Vertikální vzdálenost mezi stožárovými světly lodi se strojním pohonem musí být taková, aby při všech normálních
podmínkách podélného náklonu lodi bylo zadní světlo vidět výše a odděleně od předního světla ze vzdálenosti 1000 m od před­
ního vazu při pohledu z hladiny moře.

c) Stožárové světlo lodi se strojním pohonem dlouhé 12 m, ale kratší než 20 m, musí být umístěno ve výšce nejméně
2,5 m nad štítnici.

d) Loď se strojním pohonem kratší než 12 m může nést nejvyšší světlo ve výšce menši než 2,5 m nad štítnici. Avšak je­
li stožárové světlo neseno spolu s bočními světly a záďovým světlem, nebo loď nese světlo s kruhovou viditelnosti podle pravidla 23 c)i) společně s bočními světly, musí být takové stožárové nebo kruhové světlo umístěno nejméně 1 m výše než boční
světla.

e) Jedno ze dvou nebo tří stožárových světel předepsaných pro loď se strojním pohonem provádějící vlečení nebo tla­čení jiného plavidla musí být umístěno na tom samém místě buď jako přední stožárové světlo nebo jako zadní stožárové svět­lo; v případě, že je neseno na zadním stožáru, musí se nacházet nejméně 4,5 m nad předním stožárovým světlem.

f) i) Stožárové světlo nebo světla předepsaná pravidlem 23 a) musí být umístěna tak, aby byla výrazně viditelná nad
všemi jinými světly a překážkami s výjimkou uvedenou v pododstavci ii).

ii) Je-li nesení kruhových světel předepsaných pravidlem 27 b) i) nebo pravidlem 28 pod stožárovými světly nepro­veditelné, mohou být nesena nad zadním stožárovým světlem nebo světly nebo svisle nad sebou mezi předním stožárovým svět­lem nebo světly a zadním stožárovým světlem nebo světly za předpokladu, že v druhém případě musí vyhovovat požadavkům bodu 3 c) této přílohy.

g) Boční světla lodi se strojním pohonem musí být umístěna ve výšce nad tělesem lodi, která není větši než 3/4 výšky
předního stožárového světla. Tato světla nemají být umístěna tak nízko, aby jejich viditelnost byla narušena palubními světly.

h) Jsou-li boční světla spojena v kombinované lampě a nesena na lodi se strojním pohonem, která je kratší než 20 m, musí být umístěna nejméně 1 m pod stožárovým světlem.

i) Předepisují-li pravidla dvě nebo tři světla nesená ve vertikále, musí být vzdálenost mezi nimi následující:

i) na lodi délky 20 m a více musí být tato světla vzdálena od sebe nejméně 2 m a spodní z těchto světel nesmí být, s výjimkou, kdy je požadováno remorkérové světlo, umístěno níže než 4 m nad tělesem lodi;

ii) na lodi kratší než 20 m musí být tato světla vzdálena od sebe nejméně 1 m a spodní z těchto světel nesmi být, s výjimkou, kdy je požadováno remorkérové světlo, umístěno níže než 2 m nad štítnici;

iii) Jsou-li nesena tři světla, musí být vzdálenost mezi nimi stejná.

j) Spodní ze dvou kruhových světel předepsaných pro lodi, provádějící lov ryb, musí být umístěno nad bočními světly ve výšce rovné nejméně dvojnásobku vzdálenosti mezi vertikálními světly.

k) Přední kotevní světlo předepsané pravidlem 30 a) i), Jsou-li nesena kotevní světla dvě, musí být nejméně 4,5 m nad zadním kotevním světlem. Na lodi délky 50 m a více musí být toto přední kotevní světlo umístěno nejméně 6 m nad tělesem lo­di.

3. Horizontální rozmístěni světel a vzdálenosti mezi nimi

a) Jsou-li pro loď se strojním pohonem předepsána dvě stožárová světla, nesmi být horizontální vzdálenost mezi nimi
menší než polovina délky lodi, ale nemusí být větši než 100 m. Přední světlo musí být umístěno od předního vazu ve vzdále­
nosti ne delší než 1/4 délky lodi.

b) Na lodi se strojním pohonem délky 20 m a více nesmi být boční světla umístěna před předním stožárovým světlem.
Musí být umístěna na boku lodi nebo poblíž něho.

c) Jsou-li světla požadovaná pravidlem 27 b

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 03. 12. 2013, zobrazeno 4051x, dnes 1x
Hodnocení0.0 (0)

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránku · Mapa stránek · © 2013 - 2019 Yacht Baharis